Våra grundstenar

Våra fyra grundstenar, Leken, Djuren, Forumteater och Kosten är en plattform som verksamheten bygger på. Utifrån den läggs verksamheten upp med mål och riktlinjer för det pedagogiska arbetet.

Genom att arbeta med barn i åldrarna 1-6 år får vi som pedagoger en stor variation i våra pedagogiska arbetsmetoder och barnen kan i samspelet mellan stor och liten utveckla den sociala kompetensen.

Lpfö 98/16

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.