Hitta Vilse

Hitta Vilse

Hitta Vilse är ett arbetsmaterial som Civilförsvaret tagit fram för att utbilda vuxna (föräldrar, pedagoger m fl.) till att hjälpa barn som går vilse. Här får man träffa en pojke som heter Vilse som en dag går vilse i skogen. Med hjälp av kunskap Vilse fått av sin morfar klarar han sig ensam i skogen och blir till slut också hittad. På höstterminen åker våra äldsta barn till ”Vilseskogen” ca 8-10 gånger. Där får dom genom teater på vilsesagan, sång, roliga lekar och andra saker tagna från arbetsmaterialet lära sig hur de ska göra om de skulle gå vilse i skogen. Målet med arbetet är att barnen ska känna trygghet i sin skogsvistelse. De ska veta att om de går vilse kommer alltid en vuxen att leta reda på dem. Vi är lyhörda för barnens frågor och funderingar då vi är i skogen och barnen får också med sig kunskap om allemansrätt, djur och natur. Efter utbildningen har vi en avslutning där alla barn som deltagit får ett diplom och en visselpipa. Barnen känner sig jätteduktiga som klarat utbildningen och dessutom får en alldeles egen visselpipa!

Lpfö 98/16

1. Förskolans uppdrag

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.
Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

http://www.civil.se/kurser/hitta-vilse/