Skola för hållbar utveckling

I mars 2008 mottog Smultronstället utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Myndigheten för Skolutvecklings beslutsmotivering var bland annat:

Smultronställets förskola i Kristianstad är ambitiösa och aktiva i sitt långsiktiga pedagogiska arbete med inriktning mot hållbar utveckling. Förskolan arbetar kreativt med barns delaktighet i verksamheten och har ett välutvecklat arbete med utomhuspedagogik och forumteater, vilket står som förebild för andra förskolor och skolor såväl lokalt som nationellt…

Vart tredje år gör man en nyansökan för att behålla utmärkelsen och i december 2023 fick vi den för sjätte gången. Vi är oerhört stolta över detta och vår strävan är att kunna behålla och utveckla kvalitén i vår verksamhet även kommande år. I skrivande stund är det två förskolor i Kristianstad kommun som har utmärkelsen.

Gå gärna in på Skolverket där du kan läsa mer om arbetet kring ”Skola för hållbar utveckling”.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2390

Pettsons köksträdgård på Willandsgården

På Willandsgården finns ett grönskande odlingsrum som vi kallar ”Pettsons köksträdgård”. Syftet är att låta barnen känna odlingsglädje och väcka deras nyfikenhet för hur man genom enkla medel kan utforma och påverka sin närmiljö. Barnen får konkreta upplevelser av naturens kretslopp och hur naturresurser kan tillvaratas. Det lägger grunden för ett ekologiskt förhållningssätt och kan bidra till en positiv framtidstro med ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. På det här sättet får barnen möjlighet att förstå hur de själva kan bidra till en bättre miljö både nu och i framtiden. Pedagogerna ser trädgården som en föränderlig miljö som ser olika ut beroende på väder och årstid men som ändå har barnet i fokus och upptäckarlusten nära till hands. Variationen i trädgården syftar till att kunna locka fram nya sinnesupplevelser hos barnen genom att dofta, smaka, känna och lyssna på naturen. Barnens medverkan i odlingarna har gett ringar på vattnet och många av familjerna odlar hemma, samlar frön och delar med sig av sina erfarenheter.

Kristianstads kommuns miljöpris

I april 2022 fick vi besked om att vi fått Kristianstads kommuns miljöpris! Vi ser detta som en del i vårt arbete med ”hållbar utveckling” och är både stolta och tacksamma för priset.

Biosfärambassadörer

På Smultronstället & Willandsgården finns tre utbildade biosfärambassadörer. I Kristianstads vattenrikes biosfärområde finns flera besöksplatser dit vi åker på utflykter med barnen. Ambassadörerna har kunskap om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt. https://vattenriket.kristianstad.se/biosfaromrade/attitydforandring-och-larande/

Lpfö 18

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.