Intresseanmälan om förskoleplats

Från den dagen som barnet har fått ett personnummer kan ni ställa ert barn i kö till Smultronställets förskola. En köavgift på 50 kronor per familj betalas som en engångskostnad.

Intagning kan endast ske i mån av plats, gäller även förtursplatser.

Intagning sker i prioriteringsföljd:

1. Förturer, se punkt Förtur.
2. Inbetalningsdatum av köavgift
3. Styrelsen delegerar ansvaret enligt skollagen 8 § (Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö) till förskolechefen på Smultronställets förskola.

Fördelning av platser sker vanligtvis på hösten då vi har en naturlig avgång eftersom barn börjar skolan. Vi kontaktar alltid när plats kan erbjudas.

Förtur till förskoleplats:

  • Syskonförtur: Barn till syskon som redan är eller har varit inne i verksamheten har förtur.
  • Barn med särskilda behov: Efter behovsprövning från kommunen erbjuds barn förtur av olika skäl.
  • Familjer: Familjer som är medlemmar sedan tidigare har förtur till plats.
  • Barn till personal: För att tillsvidare anställd personal skall kunna återgå i arbete så fort som möjligt erbjuds förtur till plats.