Intresseanmälan om förskoleplats

Från den dagen barnet fått ett personnummer kan ni ställa ert barn i kö till våra förskolor. För att göra detta fyller man i formuläret nedan och mailar till oss på smultron.stallet@telia.com. I formuläret anger ni, under annan information, vilken av förskolorna ni vill söka i första respektive andra hand. Det går också bra att ringa 0733-230210 och lämna uppgifterna.

En köavgift på 50 SEK betalas till bg nr: 5441-0741 (Ange barnets namn vid inbetalningen) som en engångskostnad. Platsen i kön fastställs den dagen avgiften nått oss.

Intagning kan endast ske i mån av plats, gäller även förtursplatser.

Intagning sker i prioriteringsföljd:

1. Förturer, se punkt Förtur.
2. Inbetalningsdatum av köavgift

Styrelsen delegerar ansvaret enligt skollagen 8 § (Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö) till rektorn på förskolorna.

Fördelning av platser sker vanligtvis på hösten då vi har en naturlig avgång eftersom barn börjar skolan. Vi kontaktar alltid när plats kan erbjudas.

Förtur till förskoleplats:

  • Syskonförtur: Barn till syskon som redan är eller har varit inne i verksamheten har förtur.
  • Barn med särskilda behov: Efter behovsprövning från kommunen erbjuds barn förtur av olika skäl.
  • Familjer: Familjer som är medlemmar sedan tidigare har förtur till plats.
  • Barn till personal: För att tillsvidare anställd personal skall kunna återgå i arbete så fort som möjligt erbjuds förtur till plats.