Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig ingrediens för att barn och föräldrar skall få en trygg förskoletid. Föräldrarnas engagemang i form av föräldraråd, fixargrupper, föräldrafestfixare, djurmatning osv är en viktig del i verksamheten.

För att ge barnen ett historiskt perspektiv är det viktigt att ta vara på våra gamla traditioner. Vi talar med barnen om bakgrunden till varför vi firar våra högtider. Vi erbjuder föräldrar att delta vid midsommarfester och julmiddagar. Lucia firas med att inbjuda barnens föräldrar, släkt och vänner till ett luciatåg med förtäring och försäljning. Även vid andra tillfällen är föräldrar välkomna. Allt byggs på frivillighet och de möjligheter varje familj har att delta. Empati går som en röd tråd genom det dagliga arbetet och vi känner en ödmjukhet inför mötet med våra barn och föräldrar.

Varje år erbjuds föräldrarna till förskolebarnet ett utvecklingssamtal. En inbjudan ges till föräldrarna där de uppmanas att tänka igenom om det är något speciellt de vill diskutera angående barnets utveckling eller vistelse på förskolan. Samtalen hålls på förskolan med personal från barnets avdelning. Vid behov eller om önskemål finns kan också rektorn närvara. Barnet är inte med på samtalet.
Samtalsunderlaget som är anpassat till verksamheten på förskolan, och givetvis utifrån förskolans läroplan, diskuteras i arbetslaget på utvärderingsträffarna som arbetslaget har en gång/vecka. Underlaget gås igenom med föräldrarna som undertecknar att de tagit del av informationen som finns i detta. Finns det behov av ytterligare samtal och/eller åtgärdsprogram görs detta utifrån barnets behov.

Lpfö 18

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Arbetslaget ska
• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.