Föräldrasamverkan

 

Föräldrasamverkan är en viktig ingrediens för att barn och föräldrar skall få en trygg förskoletid. Föräldrarnas engagemang i form av föräldraråd, fixargrupper, föräldrafestfixare, djurmatning mm. är en viktig del i verksamheten.

För att ge barnen ett historiskt perspektiv är det viktigt att ta vara på våra gamla traditioner. Vi talar med barnen om bakgrunden till varför vi firar våra högtider. Vi erbjuder föräldrar att delta vid midsommarfester och julmiddagar. Lucia firas med att inbjuda barnens föräldrar, släkt och vänner till ett luciatåg med förtäring och försäljning. Även vid andra tillfällen är föräldrar välkomna. Allt byggs på frivillighet och de möjligheter varje familj har att delta. Empati går som en röd tråd genom det dagliga arbetet och vi känner en ödmjukhet inför mötet med våra barn och föräldrar.

Varje år erbjuds föräldrarna till förskolebarnet ett utvecklingssamtal. En inbjudan ges till föräldrarna där de uppmanas att tänka igenom om det är något speciellt de vill diskutera angående barnets utveckling eller vistelse på förskolan. Samtalen hålls på förskolan med personal från barnets avdelning. Vid behov eller om önskemål finns kan också förskolechefen närvara. Barnet är inte med på samtalet.
Samtalsunderlaget som är anpassat till verksamheten på förskolan, och givetvis utifrån förskolans läroplan, diskuteras i arbetslaget på utvärderingsträffarna som arbetslaget har en gång/vecka. Underlaget gås igenom med föräldrarna som också får skriva under att de tagit del av informationen som finns i detta. Finns det behov av ytterligare samtal och/eller åtgärdsprogram görs detta utifrån barnets behov.

Lpfö 98/16

2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Arbetslaget ska

  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull
    relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel,
    utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.