Lekpedagogiskt arbetssätt

Att arbeta utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt innebär att vi på Smultronställets förskola ser det som viktigt att vi pedagoger strävar mot samma mål och att vår pedagogiska profil genomsyrar hela  verksamheten.Vi ger stor möjlighet till lek där vi som vuxna är delaktiga i leken med barnen som stöd för deras utveckling och sociala samspel.

Att dra ner på tempot och se dagen som en möjlighet gör att vi kan vara lyhörda för barnets idéer och intressen och därmed blir inte barnets vardag så inrutad.
Att dela upp barnen i mindre grupper under dagen skapar ett lugn i leken där samspel kan utvecklas och skapa trygghet och tillit.
För att inspirera barnet till lek erbjuder vi som pedagoger en stimulerande lekmiljö som alltid är föränderlig. För att föräldrar skall kunna vara delaktiga i barnets vardag dokumenterar vi det som varit viktigt för barnet under dagen.
Här kan en lek vara i flera dagar. Vill barnen spara en lek ges ofta den möjligheten. Det är viktigt att man som vuxen återkopplar till leken då barnet kommer nästa dag samt att barnen som är kvar på förskolan är rädda om den lek som byggts upp.

Smultronställets fem lekstrategier i vårt lekpedagogiska arbetssätt:
1. Vuxens närvaro
2. Vuxens samvaro
3. Vuxens engagemang
4. Tid
5. Möjligheter

Lpfö 98/16

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.