Våra grundstenar

Våra fyra grundstenar, Leken, Djuren, Forumteater och Kosten är en plattform som verksamheten bygger på. Utifrån den läggs verksamheten upp med mål och riktlinjer för det pedagogiska arbetet.

Genom att arbeta med barn i åldrarna 1-6 år får vi som pedagoger en stor variation i våra pedagogiska arbetsmetoder och barnen kan i samspelet mellan stor och liten utveckla sin sociala kompetens.

Lpfö 18

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET
Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.