Lekpedagogiskt arbetssätt

Att arbeta utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt innebär att vi ser det som viktigt att vi pedagoger strävar mot samma mål och att vår pedagogiska profil genomsyrar hela  verksamheten. Vi ger stor möjlighet till lek där vi som vuxna är delaktiga i leken med barnen som stöd för deras utveckling och sociala samspel.

Att dra ner på tempot och se dagen som en möjlighet gör att vi kan vara lyhörda för barnets idéer och intressen och därmed blir inte barnets vardag så inrutad.
Att dela upp barnen i mindre grupper under dagen skapar ett lugn i leken där samspel kan utvecklas och skapa trygghet och tillit.
För att inspirera barnet till lek erbjuder vi som pedagoger en stimulerande lekmiljö som alltid är föränderlig. För att vårdnadshavarna skall kunna vara delaktiga i barnets vardag dokumenterar vi det som varit viktigt för barnet under dagen och publicerar i  lärloggen på Unikum.
Här kan en lek vara i flera dagar. Vill barnen spara en lek ges ofta den möjligheten. Det är viktigt att man som vuxen återkopplar till leken då barnet kommer nästa dag samt att barnen som är kvar på förskolan är rädda om den lek som byggts upp.

Smultronställets & Willandsgårdens fem lekstrategier i vårt lekpedagogiska arbetssätt:
1. Vuxens närvaro
2. Vuxens samvaro
3. Vuxens engagemang
4. Tid
5. Möjligheter

I november 2023 blev båda förskolorna och varje enskild pedagog lekcertifierade efter en ett år lång processutbildning om att ”Värna barns lekstyrka”. Utbildningen hölls av Gothia kompetens  med ledning av Margareta Öhman. 

https://www.gothiakompetens.se/processutbildning-forskola/lekcertifiering

Lpfö 18

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.
Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.
Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.