Forumteater

Forumteater är ett pedagogiskt verktyg för att bearbeta och förändra. Vi använder oss av denna metod vid konflikthantering och aktiv problemlösning. Barnen ges möjlighet att påverka händelsen och på det sättet få bekräftelse genom handling, påverkan, bearbetning och reflektion.
Barnen lär sig att man kan påverka sitt eget liv och därmed sin egen omgivning och på så sätt finner man att man har möjlighet att förändra.
Det är en upplevelsebaserad metod som har en kraftfull effekt.
Språkutveckling och individutveckling stärks genom att våga agera, kunna lyssna, bearbeta rädsla och uttrycka känslor.
Vi använder även metoden vid introducering av nya lekar, leksaker och rutiner m.m.

Lpfö 98/16
Förskolan vilar på demokratins grund. en viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera.

Arbetslaget ska

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
 • utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

2.3 Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barns sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
 • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

Arbetslaget ska

 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt för det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.
 • dokumentera, följa upp och analysera kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande…