Djurassisterad pedagogik

Våra utemiljöer bjuder på närhet till djur och natur. Vi har små djurparker med höns, får, getter, grisar och  kaniner. Djuren är öppna för relationer. Barnens empatiska förmåga utvecklas genom att lära sig visa hänsyn och bry sig om andra och varandra. Barnen får känna ansvar genom att mata, mocka och pyssla om djuren. Oavsett väder måste djuren ha mat. Det finns alltså inget dåligt väder, bara dåliga kläder…

Fortplantning, liv och död blir konkreta och naturliga händelser i arbetet med djuren. Matematiska begrepp lärs in genom frågor som hur många ägg, hur många kärror hö och hur många skopor foder.

Genom det nära samröret med naturen lär sig barnen årstiderna och det naturliga kretsloppet.

Inga matrester slängs utan det som blir över går till djuren. Hönorna får mat av oss och som tack får vi ägg tillbaka.

På helger och lov hjälper föräldrarna till med skötsel och utfodring. Det brukar bli glädjefyllda tillfällen då förskolebarnet är den som vet och kan visa föräldrarna hur djuren ska ha det.

Lpfö 18

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.